- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА -

AVÈNE CLEANANCE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Avene Cleanance Сбогувай се с проблемната кожа и влез в играта“

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията „Avene Cleanance Сбогувай се с проблемната кожа и влез в играта“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Пиер Фабр Дермо-Козметик България“ ЕООД, ЕИК 175354302, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG175354302, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, бул.България, 49, Бизнес център Витоша, ет. 6, представлявано от Изпълнителния директор Томаш Процайло (споменавано навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”).

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на уебстраницата на Промоцията https://avene-exclusive.bg/game
С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско
законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на уебстраницата на
Промоцията https://avene-exclusive.bg/game/

II. Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията

4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 15-ти септември 2021 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 31-ви октомври 2021 г. включително (Период на Промоцията).
5. Всяка регистрация в играта преди 00:00:00 ч. на 15-ти септември 2021 г. и след 23:59:59 ч. на 31-ви октомври 2021 г., ще бъде считана за невалидна.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
6. Всички продукти от серията Avene Cleanance следва да се считат, че участват в Промоцията.

V. Механизъм на участие в Промоцията
7.1. За да участва за спечелването на една от малките и средни награди, както и на голяма награда, участникът трябва да изпълни всяко едно от
следните условия:
7.1.1. Да закупи продукт(и) от серията на Avene Cleanance;
7.1.2. Да влезе на https://avene-exclusive.bg/game/ и да регистрира своята покупка като посочи своите имена, телефон за контакт, имейл адрес и номера на касовия бон/фактура за закупените Avene Cleanance продукти;
7.1.3. Да регистрира своята покупка в Периода на Промоцията, посочен по-горе в т. 4.;
7.1.4. Да запази касовата бележка, която ще се изиска, ако регистрацията бъде обявена за печеливша.
7.2. Участието в Промоцията е доброволно и не изисква никакви допълнителни разходи от страна на участниците, освен за закупуване на продукт/и от серията Avene Cleanance и евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.
8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Avene Cleanance, при условие, че всяка от тях (касова бележка/фактура) доказва покупка на продукти Avene Cleanance. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация.
9. Регистрация на направената покупка през уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде включен в разпределението за наградите в следните случаи:
9.1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
9.3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 31-ви октомври 2021 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 15-ти септември 2021 г.
9.5. Ако с регистрираната касова бележка/фактура не се удостоверява закупуването на продукти от серията Avene Cleanance.
9.6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;
10. Всеки валидно регистриран номер на касова бележка/фактура дава равноправно право за участие при разпределението на наградите в Промоцията – малки, средни и големи.

VI. Награди, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди.

11. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
11.1. Големи награди: 3 бр. – Фотоапарати Fujifilm Instax 11 mini на обща стойност 507 лв., с вкл. ДДС;
11.2. Средни награди: 10 бр. – Брандирани спортни сака;
11.3. Малки награди: 50 бр. – Cleanance Мицеларна вода 100 мл. (мини продукт).
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (големи, средни и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.
12. Печелившите на малките, средните и големите награди ще се теглят на случаен (лотариен) принцип чрез специализиран софтуер измежду всички лица, които са направили валидна регистрация в Периода на Промоцията.
12.1. Тегленето ще се извърши след края на периода на промоцията, а именно от 01.11.2021 г. до 03.11.2021 г.
12.2. Печелившите участници ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail адрес и/или с обаждане на предоставения при регистрацията телефонен номер не по-късно от 05.11.2021 г.
12.3. Потвърждаването на наградата от печеливш участник става чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура в отговор на
получения e-mail за обявяването му като Печеливш, не по-късно от 10.11.2021г.
12.4. При потвърждаване на наградата чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура от страна на спечелилия участник,
Организаторът ще предостави информация относно начина на получаване на спечелената награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането й от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш участник.
13. Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие в разпределението на наградите само веднъж.
14. В периода 01-03.11.2021 г. ще бъдат изтеглени и 5 резерви, съответно с 64- то, 65-то, 66-то, 67-мо и 68-мо тегления. Редът за свързване с резервите е уточнен в точка 17 по-долу от настоящите правила.
15. Победителите в Промоцията, потвърдили спечелената от тях награда и в случай че желаят получаването ѝ, следва да предоставят:
– регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за покупката, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.

– техни лични данни: три имена, дата на раждане, както и номер на ЛК, които биха се изисквали за процедурата по получаване на наградата от
куриер, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.
16. Малките, средните и големите награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора не по-късно от 15.11.2021, освен в случаите, посочени ч т. 12.4 по-горе. Наградите се потвърждават от спечелилите участници до 10.11.2021 г., а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, потвърдена от печеливш участник след тази дата.
17. В случай че победителят не потвърди наградата си до 10.11.2021 г., на 11.11.2021 г. Организаторът се свързва първо с предварително изтеглена
резерва от 64-то теглене, съгласно точка 14, за победител за съответната непотвърдена награда. Организаторът няма задължение за предоставяне на
награда, предявена след този период. Резервният победител трябва да потвърди наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. В случай че съответната резерва не потвърди спечелената награда, Организаторът се свързва с резервата от следващото теглене до изчерпване на резервите или до получаване на потвърждение за наградата. В случай че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, последната няма да бъде предоставена.

VII. Право на участие

18. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България („Участник“), с изключение на служителите на „Пиер Фабр Дермо-Козметик България“ ЕООД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните
семейства /деца и съпрузи/съпруги. За целите на настоящите правила, трябва да се представи документ на куриера доставящ наградата, който удостоверява, че Участникът е с местожителство в Република България. Регистрации за участие в Промоцията на Участници под посочената възраст ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда е на възраст под 18 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за
невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде предоставена, като участникът не може да има претенции за получаване на такава награда.

VIII. Без парични еквиваленти за предметни награди
19. Всички награди са персонални за участниците физически лица, не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят срещу други заместващи услуги, стоки или паричния им еквивалент. Продажбата на наградите на трети лица е забранена. Когато участникът е юридическо лице, наградата може да бъде
ползвана само от физическо лице, член на негов управителен и/или контролен орган или от служител на юридическото лице.

IX. Печеливши – претенции
20. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, съгласно член 18 по-горе, срещу представяне на валиден номер
на касова бележка/фактура от покупка на продукти от серията Avene Cleanance, като тази бележка не е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин
манипулирана.

X. Прекратяване на промоцията
21. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка/фактура е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.

XI. Отговорност
22. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след
действителното раздаване на наградите.
23. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число:
23.1. За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник, ако телефонът на участника е бил изключен или е бил в зона без обхват повече от 120 часа.
23.2. За ненавременно (по смисъла на член 16 по-горе) уведомяване на печеливш участник, поради небрежност от негова страна, ако не е проверил
своя телефон/имейл, от който е направена регистрацията за участие в Промоцията;
24. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.
25. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за номера на касови бележки/фактури, които са нередовни поради грешки при отпечатването им.
Правилната регистрация на касовата бележка/фактура трябва да отговаря на следните изисквания:
– цифровите символи не трябва да са по-малко от 2;
– цифровите символи не трябва да са повече от 16;
– да няма отстояние между номерa на касовата бележка (пример: 2121212)
За избягване на неясноти, следните примери, без да се претендира изчерпателност и без да са ограничени до тях, демонстрират грешки:
– неправилен начин на регистрация на 2-16 числа;
– допълнителни символи като “Моят код е 1234”.

XII. Съдебни спорове
26. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно
– от компетентните съдилища на територията на Република България.

XIII. Публичност
27. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио
материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, като за целта трябва да дадат изричното си съгласие. Преди да дадат
съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно Регламента за защита на личните
данни (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора,
като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.
27.1. Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван не по-късно от
19-ти ноември 2021 г. на https://avene-exclusive.bg/game/. Списъкът ще съдържа информация за печелившите кодове от бележки, име и инициал за фамилия,
както и последните 3 цифри на телефонния номер на печелившия.

XIV. Лични данни

Администратор на личните данни на регистриралите се в Промоцията

участници са Изпълнителят “ИД – Диджитъл Консултинг” ООД, вписано в Търговския

регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206048363, със седалище в гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 47Е, ет.5,  ап. 19. Обработващ личните данни е “ИД – Диджитъл Консултинг” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК

206048363, със седалище в гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 47Е, ет.5,  ап. 19, представлявано от Управителя Благовест Йорданов, email: blago@idconsult.bg и Организаторът Пиер Фабр Дермо-Козметик България ЕООД, ЕИК 175354302,

регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG175354302, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, бул.България, 49, Бизнес център

Витоша, ет. 6, представлявано от Изпълнителния директор Томаш Процайло, лице за контакт: Александра Попова, e-mail: aleksandra.popova@pierre-fabre.com само по отношение на личните данни на избраният печеливш на голямата награда или резервата. Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията. В случай на спечелване на награда Участниците в 7 Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази т.28. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 /един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени. Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е регистрирал на уебстраницата на Промоцията при ползване от него на услугите, има право да иска поправка на
тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.
29. В случай на спечелване на награда печелившият участник трябва да декларира по имейл, че приема настоящите условия и предоставя свои лични
данни, като изрично се съгласява личните му/и данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт Организатора и ID Consult в случай че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите по Промоцията.
30. Всички доброволно предоставени от всеки от Участниците в Промоцията данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на
ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от Организатора и ID Consult съгласно посоченото в настоящите правила на Промоцията.

XV. Официални правила
31. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на уебстраницата на Промоцията https://avene-exclusive.bg/game/
Допълнителна информация можете да получите след запитване чрез формата за лични съобщения на Facebook страницата: https://www.facebook.com/avenebg или на имейл aleksandra.popova@pierre-fabre.com
Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на 15.09.2021 г.