ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ С AVENE EXCLUSIVE - COLD CREAM КОНЦЕНТРИРАН КРЕМ ЗА РЪЦЕ ”, НАРИЧАНА ЗА КРАТКОСТ „ИГРАТА“

Организатор на Играта

1.1. Играта се организира и провежда от “Пиер Фабр Дермо-Kозметик България” ЕООД, адрес на управление: гр. София, Бул. “България” 49, ет. 6 (“Организатор”).
1.2. С участието си в тази Игра, участникът заявява, че е запознат с Официалните правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях, приети по реда на т. 1.4. от Официалните правила.
1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта в уебсайта на Eau Thermale Avène България http://avene-exclusive.bg/.
1.4. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварително им публикуване.

2. Мотиви за провеждане на играта

Играта се организира с цел реклама и популяризиране на продуктите с търговски марки Eau Thermale Avène.

3. Период и територия на провеждане на играта

3.1. Играта започва на 21.03.2023 г.и ще продължи до 31.03.2023 г.
3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, посредством страницата на марката Eau Thermale Avène, http://avene-exclusive.bg/

4. Право на участие

4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в България и което е направило валидна регистрация в http://avene-exclusive.bg/ в периода от 21.03.2023 г. до 31.03.2023 г., чрез която се е абонирало да получава бюлетина на марката Eau Thermale Avène. За валидна регистрация се счита регистрацията, при извършването на която съответното физическо лице е предоставило точни, пълни и действителни данни.
4.2. В Играта нямат право да участват служители на “Пиер Фабр Козметик България” ЕООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи и свързани с тях юридически лица) и служители на рекламните агенции, свързани с организирането и провеждането на Играта и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи и свързани с тях юридически лица).

5. Условия за участие и провеждане на Играта

5.1. Участник в Играта става всяко физическо лице, което отговаря на условията на т. 4.1. – направило е валидна регистрация в http://avene-exclusive.bg/ в периода от 21.03.2023 г. до 31.03.2023 г., чрез която се е абонирало да получава бюлетина на марката Eau Thermale Avène.
5.2. Eдин Участник може да спечели само една предметна награда в Играта.
5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

6. Описание на предметните награди

6.1. В рамките на Играта ще бъдат раздадени 20 (двадесет) броя COLD CREAM КОНЦЕНТРИРАН КРЕМ ЗА РЪЦЕ (50 мл) 

7. Процедура по теглене на печеливши участници и получаване на наградите

7.1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани потребители, които отговарят на условията на т. 4 и по реда на т. 5 са се регистрирали за получаване на бюлетина на Eau Thermale Avène.
7.2. Наградите са лични и печелившият участник няма право да изисква, а Организаторът няма право да предлага и съответно да извършва размяна на предметните награди срещу други заместващи услуги, стоки или техния паричен еквивалент.
7.3. Тегленето ще се извърши на 10.04.2023 г. чрез специален софтуер: commentpicker,, определящ печелившите на случаен (лотариен) принцип измежду всички Участници, отговарящи на условията, посочени в т. 4 и т. 5.
7.4. Всяко лотарийното теглене се извършва в присъствието на комисия в състав от трима членове, назначени от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове.
7.5. Имената на печелившите участници ще се обявяват в сайта на марката Eau Thermale Avène, находящ на http://avene-exclusive.bg/ в деня на тегленето.
7.6. Организаторът ще осъществи връзка с печелившите участници в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на обявяването им, посредством имейл съобщение, изпратено до имейл адреса, с който съответният печеливш участник е регистриран и абониран за бюлетина на марката Eau Thermale Avène през сайта http://avene-exclusive.bg/ . Организаторът ще поиска от печелившите участници име и фамилия, телефон и актуален адрес за предоставяне на наградата за целите на куриерската пратка.
8. Получаване на наградата

8.1. Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от печелившия участник адрес в рамките на 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на спечелването на наградата.
8.2. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински данни, имена, некореспондиращ, непълен или неточен електронен адрес за комуникация и/или адрес за получаване на предметната награда
8.3. Всеки спечелил награда участник трябва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на получаване на съобщението по т. 7.6. да предостави чрез имейл, посочен в съобщението което Организаторът е изпратил до него, поисканите данни за доставка на наградата. В случай че победителят не предостави своите данни за връзка в посочения срок, той може да получи съответната награда след това, като куриерските разходи са изцяло за негова сметка. В случай че наградата не бъде потърсена от печелившия участник в рамките на 2 (два) календарни месеца след получаване на съобщението за спечелването и, то печелившият участник губи правото да я получи.
8.4. За избягване на всякакви съмнения предметни награди няма да бъдат изпращани от Организатора до адреси извън България. В случай че въпреки това печеливш желае да получи наградата си на адрес извън България, това ще бъде изцяло за сметка на печелившия участник.

9. Защита на личните данни

9.1. “Пиер Фабр Kозметик България” ЕООД, ЕИК 175354302 събира вашите лични данни чрез настоящата игра с цел да управлява участието Ви в играта “СПЕЧЕЛИ С
AVENE EXCLUSIVE – COLD CREAM КОНЦЕНТРИРАН КРЕМ ЗА РЪЦЕ ”, към която се присъединявате след като приемете настоящите условия за участие, и с цел да Ви предостави промоционална информация по електронната поща, свързана с продуктите на “Пиер Фабр Kозметик България”.
“Пиер Фабр Kозметик България” ЕООД има длъжностно лице по защита на данните, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Можете да се свържете с него на имейл: dpobg@pierre-fabre.com.

9.2. Личните данни, които ще се обработват за Вас за целите на играта са следните видове, единствено от категорията на общоупотребимите данни: име и фамилия, телефон и актуален адрес, имейл адрес.

9.3. Организаторът може да направи публична информацията относно имената на печелившите в настоящата Игра, като ги публикува на Фейсбук страницата си, и/или в други електронни медии за целите на популяризиране на дейността си и в този смисъл на основание защита на легитимните си интереси и договорно основание – приемането на тези Общи условия от Вас.
9.4. Личните данни, които са предоставени от Вас във връзка с участието ви в играта, могат да бъдат предоставени на следните категории трети лица: куриерски компании, с цел предоставяне на награди и партньорска агенция, с цел реклама и популяризиране на продуктите с търговска марка Eau Thermale Avène по имейл.
9.5. Можете да упражните правото си на достъп, , коригиране, заличаване или ограничаване на Вашите лични данни, право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения, както и правото си да поискате преносимост на тези данни , като се свържете с нас на: dpobg@pierre-fabre.com.
Допълнителна информация относно обработката на лични данни можете да намерите в нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ в сайта https://www.eau-thermale-avene.bg/politika-za-poveritelnost Освен гореописаните права, имате право да подадете и жалба до съответния надзорен орган, който за Република България е Комисията за защита на лични данни (www.cpdp.bg). Ако Вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за Вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС. Можем да упълномощаваме трети страни – доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до Вашите лични данни. Отношенията ни с тези трети страни- доставчици на услуги ще бъдат регулирани съгласно изискванията на чл. 28 от ОРЗД към договорите между администратори и обработващи. Не се прилага автоматизирано вземане на решения по отношение на предоставените от Вас лични данни.

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с Играта. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
9.6. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срока на провеждане на играта, както и за срок от три години, считано от датата на последното ни взаимодействие. Ако поискате тези данни да бъдат изтрити по-рано, участието Ви в играта може да бъде преустановено.

10. Спорове

10.1. В случай на спорове относно валидността на някоя регистрация, решението на Организатора е окончателно.
10.2. С участието си в тази Игра участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия в настоящите правила.
10.3. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават чрез преговори, а в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
10.4. Организаторът може да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1.3. на тези Официални правила, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или ако се установят съществени злоупотреби от Участници в Играта, служители на дружеството или трети лица.
10.5. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и с комуникацията им по електронен път с Организатора. Организаторът не носи отговорност за неспазване на посочените в Официалните правила срокове от страна на участниците поради небрежност или други причини.